Vad händer med bilen när ägaren går bort?

När en bilägare avlider är det viktigt att de efterlevande familjemedlemmarna eller dödsboet vidtar åtgärder för att ta hand om bilen. Beroende på omständigheterna finns det flera alternativ.

Ett alternativ kan vara att överföra äganderätten till fordonet till en berättigad efterlevande familjemedlem. Om detta inte är möjligt kan man sälja eller donera. Genom att sälja bilen kan man ge pengar till dödsboet och/eller en efterlevande familjemedlem. Att donera bilen kan ge skattefördelar för dödsboet eller donatorn om alla tillämpliga krav är uppfyllda. Du kan läsa mer på https://begravning.se/ om hur du går tillväga.

Om försäljning eller donation inte är ett alternativ är det viktigt att förvara bilen på en säker, täckt plats, t.ex. i ett garage eller ett förråd, för att skydda den mot väderskador och stöld. Det är också viktigt att hålla reda på allt nödvändigt underhåll av fordonet när det är förvarat. Detta kan bidra till att bevara dess värde och förhindra ytterligare kostnader i efterhand.

I vissa fall, beroende på lokala lagar och förordningar, kan statliga motorfordonsavdelningar kräva att bilar bogseras eller överges om de lämnas obevakade eller oregistrerade på vissa platser.

Så gör man steg för steg

Steg 1: Bestäm behörighet – Innan du överför äganderätten till ett fordon ska du bestämma vem som är berättigad att ta emot bilen. Generellt sett är efterlevande familjemedlemmar berättigade att ärva ett fordon och måste uppfylla alla tillämpliga krav som ställs av statens motorfordonsavdelning.

Steg 2: Samla in nödvändig dokumentation – Samla in alla nödvändiga dokument som kan krävas för att överföra äganderätten till fordonet, t.ex. dödsattest eller ägarbevis. Dessa dokument bör hämtas från dödsboets exekutor eller annan juridisk företrädare som sköter den avlidnes angelägenheter.

Steg 3: Registrera överföringshandlingar – Skicka in de ifyllda handlingarna till din lokala motorfordonsavdelning för att överföra äganderätten till fordonet. Se till att betala alla tillämpliga avgifter och skatter.

När kan man göra detta?

Det är viktigt att du tar hand om överföringen av äganderätten eller omhändertagandet av fordonet så snart som möjligt efter att ägaren har avlidit. På så sätt kan man se till att alla nödvändiga åtgärder vidtas och att inga extra kostnader uppstår på grund av förvarings- eller underhållsavgifter. Dessutom bidrar det till att skydda bilens värde och förhindra eventuella juridiska problem till följd av ett oavsiktligt överförande.